تبدیل واحد دما

دما ملاکی از میزان متوسط گرمای ماده است. در مقاله پیش رو دما را تعریف کرده، تفاوت آن با دما را شرح داده و درباره واحدهای آن و تبدیل این واحد ها به یکدیگر صحبت خواهیم کرد.

تبدیل واحد آنلاین تمادکالا ابزاریست که با استفاده از آن قادر خواهید بود بر اساس کاربرد مورد نیاز خود، به سادگی واحدها را به یکدیگر تبدیل نمایید.

دما چیست؟

دما در واقع نشانه ای از سرعت متوسط مولکول های تشکیل دهنده ماده است. دما می تواند ملاکی از گرمای ماده باشد اما باید توجه شود که با گرما متفاوت است. گرما یک خاصیت مقداری است و این در حالی است که دما یک خاصیت شدتی است. در نتیجه، یک استخر آب سرد، گرمای بیشتری نسبت به یک لیوان آب جوش دارد. اما دمای یک لیوان آب جوش، از استخر آب سرد بیشتر است.

خیلی از اوقات افراد به اشتباه واژه های “دما” و “گرما” را به جای یکدیگر استفاده می کنند.

واحدهای اندازه گیری دما

برای دما دو واحد اصلی اندازه گیری وجود دارد که یکی از آنها در سیستم SI(بین المللی) و دیگری در سیستم انگلیسی است. البته دما را می توان به دو روش درجه ای یا دمای مطلق بیان کرد که در مجموع منجر به بوجود آمدن چهار واحد اصلی برای اندازه گیری آن شده است.

در سیستم بین المللی از واحدهای کلوین و درجه سانتی گراد(یا سلسیوس) استفاده می شود.

در سیستم انگلیسی از واحدهای درجه فارنهایت و رانکین استفاده می شود.

درجه سانتی گراد (سلسیوس)

تعریف این روش اندازه گیری دما به این صورت است که در سطح دریا، به دمای انجماد آب عدد 0 درجه سانتی گراد و به دمای جوش آب عدد 100 درجه سانتی گراد تعلق داده شده است. این فاصله به صد قسمت مساوی تقسیم شده است و به هر قسمت 1 درجه سانتی گراد گفته می شود.

کلوین

از آنجایی که دماهایی کمتر از انجماد آب نیز وجود دارد و با استفاده از واحد درجه سلسیوس باید این دما به صورت منفی اعلام شود. سیستمی در نظر گرفته شد تا تمامی دماهای اندازه گیری شده به صورت مطلق باشند. در این سیستم دمای -273 درجه سانتی گراد به عنوان دمای مطلق مشخص شده است. به این معنا که هیچ ماده ای نمی تواند دمایی کمتر از این داشته باشد و عملا در این دما ماده فاقد انرژی و حرکات ذرات است.

دمای -273 درجه سانتی گراد، دمای صفر مطلق است که معادل صفر کلوین است. با همان اندازه بندی، هر کلوین معادل یک درجه سانتی گراد است. نکته: چیزی با عنوان “درجه کلوین” معنا ندارد. کلوین درجه نیست!

درجه فارنهایت

در این روش اندازه گیری، دمای انجماد آب و تبخیر آب در کنار دریا اندازه گیری شده است. به دمای انجماد آن عدد 32 و به دمای جوش آن عدد 212 اختصاص داده شده است. بین این دو عدد به 180 درجه تقسیم شده.

رانکلین

رانکلین هم مانند کلوین، به صورت دمای مطلق بیان می شود. صفر رانکلین معادل 459.67- درجه فارنهایت است.

تبدیل واحدهای دما

با توجه به توضیحاتی که تا به اینجای کار داده شده است، احتمالا به روابط کلی حاکم بر واحدهای دمایی پی برده اید. در ادامه تبدیل واحدهای اصلی لازم برای دما آورده شده است.

در روابط زیر f معادل دما بر حسب درجه سانتی گراد و c معادل دما بر حسب درجه سانتی گراد است.

تبدیل درجه فارنهایت به درجه سلسیوس: (f − 32) °F × 5°C/9°F = (f − 32)/1.8 °C = c °C

تبدیل درجه سلسیوس به درجه فارنهایت: (c °C × 9°F/5°C) + 32 °F = (c × 1.8) °F + 32 °F = f °F

در تصویر زیر روابط مربوط به تبدیل واحدهای اصلی اندازه گیری دما آورده شده است.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)