تبدیل واحد طول چگونه انجام می شود؟

طول یکی از کمیت هایی است که واحد های مختلفی دارد و تعداد زیادی از این واحد ها امروزه در نقاط مختلف جهان استفاده میشوند. مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، این است که کشورهای مختلف واحدهای طولی متفاوتی را به رسمیت میشناسند.

حال چگونه میتوان کیلومتر و مایل را به یکدیگر تبدیل کرد؟

کیلومتر واحدی است که در سیستم متریک برای اندازه گیری مسافت های طولانی استفاده میشود.

مایل واحدی است که در سیستم اندازه گیری آمریکایی برای اندازه گیری مسافت های طولانی و مسافت های بین شهری مورد استفاده قرار میگیرد.

در سیستم آمریکایی هر مایل معادل 5280 فیت(فوت) است.

در سیستم متریک هر کیلومتر معادل 1000 متر است.

تبدیل کیلومتر به مایل:

هر کیلومتر = 0.621371 مایل

هر مایل = 1.609344 کیلومتر

تبدیل سرعت مایل بر ساعت و کیلومتر بر ساعت

برای تبدیل سرعت مایل بر ساعت و کیلومتر بر ساعت نیز میتوان از همان تبدیل های بالا استفاده کرد. این تبدیل ها برای مایل بر ساعت و کیلومتر بر ساعت نیز به صورت زیر در می آیند:

1 کیلومتر بر ساعت = 0.621371 مایل بر ساعت

1 مایل بر ساعت = 1.609344 کیلومتر بر ساعت

تبدیل دیگر واحد های طول به یکدیگر

اصلی ترین واحدهای طول که در حال حاضر در جهان مورد استفاده قرار میگیرند متر، اینچ، یارد، فوت و مایل هستند. واحدهای متریک میتوانند با استفاده از پیشوندهای SI به یکدیگر تبدیل شوند.

تبدیل دیگر واحدها:

1 فیت = 12 اینچ

1 یارد = 3 فیت

1 یارد = 36 اینچ

1 مایل = 1760 یارد

1 مایل = 5280 فیت

برای تبدیل واحدهای متریک به هرکدام از این واحدها نیز میتوان ابتدا از تبدیل کیلومتر به مایل استفاده کرد و سپس آنرا به هرکدام از این واحد ها تبدیل کرد.

تبدیل واحد های SI به یکدیگر(پیشوند های SI)

این پیشوندها عبارتند از:

  • نانو: 0.000000001
  • میکرو: 0.000001
  • میلی: 0.001
  • سانتی: 0.01
  • دسی: 0.1
  • دکا: 10
  • هکتا: 100
  • کیلو: 1000
  • مگا: 1000000
  • گیگا: 1000000000

با اضافه شدن هرکدام از این پیشوندها در ابتدای واحد، اندازه واحد جدید در ضریب آنها ضرب میشود.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)