علائم بازدارنده

علائم الزام

علائم اخطار دهنده

علائم ذخیره سازی مواد

علائم خاموش کننده آتش

وضعیت ایمنی و کمکهای اولیه

ارسال نظر