انواع پسماندها

 1. žپسماندهاي عادي وغير آلوده
 2. žپسماندهاي عفوني مانندسرم و ساير مايعات آلوده بدن ، کشتهاي ميکروبي وغيره
 3. žپسماندهاي تيزوبرنده مانندسرسوزن، تيغه اسکالپل، شيشه هاي شکسته، سرسمپلروغيره
 4. žپسماندهاي شيميايي شامل انواع موادومعرفهاي آزمايشگاهي(کيتهاي تشخيصي)
 5. žپسماندهاي آسيب شناسي تشريحی و بافت شناسی
 6. žپسماندهاي پرتوزا

žدستورالعمل نحوه ضد عفونی درموارد ريختن وياشكستن ظروف محتوي موادآلوده

 • žنفس خودرا تا زمان خروج از محل نگه داريد.
 • žلباسها و پوششهاي حفاظتي را بپوشيد.
 • žمدتي صبر کنيد تا آئروسلها ته نشست حاصل کنند.(حداقل 15 دقيقه)
 • žمحل رابا حوله کاغذي ويا تنزيب بپوشانيد.
 • žمحلول ضدعفوني کننده مناسب را به آرامي درمحل بريزيد.
 • žمدتي صبر نمائيد.(بسته به نوع محلول)
 • žپارچه وقطعات شيشه را بوسيله پنس و يا فورسپس در داخل ظروف ايمن قرار دهيد.
 • žسپس محل راتميز نموده ودر صورت لزوم مجددا با ماده ضدعفوني عمل فوق را تکرار نمائيد

žاستفاده از دستكش در موارد زير الزامي است

 • žهنگام نمونه گيری/ نقل و انتقال نمونه / انجام آزمايشات
 • žهنگام تماس با مواد،سطوح و وسايل آلوده
 • žهنگام تماس با هر نوع نمونه استخراج شده از بيمار
 • žطبق توصيه CDC در زمان تماس با نواحی استريل بدن بايستی از دستکش استريل استفاده نمود
 • žبايد هميشه دستكش در اندازه هاي متفاوت و از مواد مناسب و مرغوب ، در تمام بخشهاي فني در دسترس باشد

žجهت اهداف مختلف بايد از دستكش هاي متفاوتي استفاده نمود ، شامل :

 • žدستکش جراحی
 • žدستکش نايلونی
 • žدستکش لاستيکی
 • žدستکش خانگی

نکات ایمنی هنگام کار با وسایل شیشه ای

 • žهرگز در ظروف شيشه اي را با قدرت و فشار باز نكنيد، درهايي که چسبيده يا فرو رفته اند، بايد بريده شوند.
 • žبايد قبل از شستشو ، وسايل شيشه اي آلوده را ضدعفوني نمود.
 • žبايد قطعات شكسته و يا دور ريختني را در يك محفظه مخصوص و مقاوم قرار داد .
 • žظروف شيشه اي داغ را بايد با دستكش هاي مقاوم به حرارت جابجا نمود.
 • žوسايل شيشه اي شكسته شده را فقط با روش هاي مكانيكي جابجا نمائيد.
 • žحتي الامكان از ملزومات آزمايشگاهي يكبار مصرف استفاده نمائيد .
 • žضد عفونی نمودن وسايل آزمايشگاهی
 • žجدا نمودن وسايل تميز از آلوده
 • žورود کودکان
 • žوسايل کمک های اوليه
 • žوسايل شخصی
 • žدفع زباله
 • žکنترل ورود حيوانات
ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)