پیکنومتر یک وسیله یا ابزار آزمایشگاهی شبیه به بالن ژوژه ی درب دار می باشد . این وسیله برای تعیین دانسیته یا چگالی مایعات به کار می رود.

برای اندازه گیری چگالی یک مایع، ابتدا و در مرحله ی اول، جرم پیکنومتر خالی که با آب مقطر شسته شده و سپس خشک شده است، با درپوش آن را با استفاده از یک ترازوی دیجیتالی بسیار دقیق (ترجیحاً) تا سه یا چهار رقم اعشار بدست می آوریم.

در مرحله ی دوم پیکنومتر را پر از آب مقطر می کنند و درپوش آن را می گذارند. با استفاده از یک ترمومتر، دمای محیط را نیز اندازه می گیرند. حال جرم پیکنومتر پر از آب مقطر اندازه گرفته می شود. با استفاده از Handbook در دمای مشخص محیط، چگالی یا جرم حجمی آب را نگاه می کنیم. جرم آب را که داریم، با استفاده از رابطه ی d=m/v، حجم دقیق پیکنومتر را بدست می آوریم.

در مرحله ی سوم پیکنومتر را از مایع مورد نظر پر می کنیم طوریکه وقتی در آن را بر روی آن می گذاریم، مقدار اضافی آن از شیار بیرون بریزد.
حال جرم پیکنومترِ پُر را به کمک همان ترازوی قبلی بدست می آوریم.
تفاوت جرم پیکنومتر خالی و پیکنومتر پر،جرم مایع مورد نظر می باشد.
حجم آن هم که در مرحله ی دوم مشخص شد.

که به کمک رابطه ی d=m/v به دست می آید.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)