علائم و هشدار خطرات مواد شیمیایی

علائم و هشدارهای آزمایشگاهی

برای اینکه بتوانیم در برخورد با مواد خطرناک، بخوبی از برچسب های ایمنی الصاق شده بر روی آنها استفاده کنیم
باید با مفهوم شکل ها و حروف نشان داده شده در جدولهای زیر آشنا باشیم:

Alayem 14645 - علائم و هشدار خطرات مواد شیمیایی

 ایمنی مواد شیمیایی 

جدول توصیفی مخاطرات مواد شیمیایی

R1=     در صورت خشک بودن ماده قابل انفجار است

R2=     خطر انفجار ماده بر اثر ضربه ، اصطکاک ، حریق یا سایر منابع اشتعال و احتراق وجود دارد

R3=     خطر شدید انفجار بر اثر ضربه ، اصطکاک ، حریق یا سایر منابع اشتعال و احتراق وجود دارد

R4=     خطر تشکیل ترکیبات بسیار حساس انفجاری فلزی ماده وجود دارد

R5=     بر اثر حرارت دیدن ممکن است منفجر شود

R6=    خطر انفجار ماده در تماس یا بدون تماس با هوا وجود دارد

R7=    ممکن است باعث ایجاد حریق شود

R8=    تماس با مواد قابل اشتعال ممکن است باعث ایجاد حریق شود

R9=    امکان انفجار در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال وجود دارد

R10=   قابل اشتعال است

R11=   بسیار قابل اشتعال است

R12=   به شدت قابل اشتعال است

R14=   به شدت با آب واکنش می دهد

R15=   تماس با آب باعث آزاد شدن گازهای بسیار قابل اشتعال می شود

R16=   امکان انفجار ماده در صورت مخلوط شدن با مواد اکسید کننده وجود دارد

R17=   به صورت خود به خود در هوا مشتعل می شود

R18=   در هنگام استفاده امکان تشکیل مخلوط قابل اشتعال ، انفجار بخار ماده با هوا وجود دارد

R19=   ممکن است تشکیل پر اکسید های قابل انفجار دهد

R20=   در صورت استنشاق زیان آور می باشد

R21=   در صورت تماس با پوست زیان آور می باشد

R22=   در صورت خوردن زیان آور می باشد

R23=   در صورت استنشاق سمی می باشد

R24=   در صورت تماس با پوست سمی می باشد

R25=   در صورت خوردن سمی می باشد

R26=   در صورت استنشاق بسیار سمی می باشد

R27=   در صورت تماس با پوست بسیار سمی است

R28=   در صورت خوردن بسیار سمی می باشد

R29=   در اثر تماس با آب گازهای سمی آزاد می کند

R30=   در هنگام استفاده ممکن است بسیار قابل اشتعال شود

R31=   در تماس با اسیدها باعث آزاد شدن گازهای سمی می شود

R32=   در تماس با اسیدها باعث آزاد شدن گازهای بسیار سمی می شود

R33=   خطر ایجاد اثرات تجمعی ماده وجود دارد

R34=   باعث ایجاد سوختگی می شود

R35=   باعث ایجاد سوختگی شدید می شود

R36=   باعث تحریک چشمها می شود

R37=   باعث تحریک دستگاه تنفسی می شود

R38=   باعث تحریک پوست می شود

R39=   خطر ایجاد عوارض بسیار شدید برگشت ناپذیر وجود دارد

R40=   دلایل و شواهد محدودی دال بر سرطانزا بودن ماده وجود دارد

R41=   خطر آسیب جدی به چشمها وجود دارد

R42=    در صورت استنشاق ممکن است باعث ایجاد حساسیت شود

R43=    در صورت تماس پوستی ممکن است باعث ایجاد حساسیت شود

R44=    خطر انفجار ماده بر اثر حرارت دیدن در محیط های بسته وجود دارد

R45=    ممکن است باعث ایجاد سرطان شود

R46=    ممکن است باعث ایجاد آسیب های ژنتیکی و وراثتی شود

R47=    در صورت تماس طولانی امکان خطر آسیب های شدید بهداشتی وجود دارد

R48=    در صورت استنشاق ممکن است باعث ایجاد سرطان شود

R49=    برای آبزیان بسیار سمی است

R50=    برای آبزیان سمی است

R52=    برای آبزیان زیان آور می باشد

R53=    ممکن است باعث ایجاد عوارض نامطلوب طولانی مدت در محیط های آبی شود

R54=     برای گیاهان سمی است

R55=      برای حیوانات سمی است

R56=      برای موجودات خاکزی سمی است

R57=      برای زنبورها سمی است

R58=     ممکن است باعث ایجاد عوارض نامطلوب طولانی مدت در محیط زیست شود

R59=      برای لایه ازن خطر ناک می باشد

R60=      ممکن است باعث عدم عملکرد و آسیب دستگاه تولید مثل شود

R61=      ممکن است برای جنین خطرناک باشد

R62=      امکان خطر عدم عملکرد و آسیب دستگاه تولید مثل وجود دارد

R63=      امکان خطر آسیب برای جنین وجود دارد

R64=      ممکن است برای کودکان شیر خوار زیان آور باشد

R65=      زیان آور است : در صورت خوردن ممکن است باعث ایجاد آسیب ریوی شود

R66=      تماس بلند مدت با ماده ممکن است باعث خشکی و ترک خوردگی پوست شود

R67=      بخارات ماده ممکن است باعث خواب آلودگی و سرگیجه شود

R68=      امکان ایجاد عوارض غیر قابل بازگشت وجود دارد

جدول ایمنی نگهداری مواد شیمیایی          

 

S1=             در محل بسته نگهداری کنید
S2=             دور از دسترس کودکان نگهداری کنید
S3=             در جای خنک نکهداری کنید
S4=             دور از محل زندگی افراد نگهداری کنید
S5=            محتویات را در زیر ( مایع مناسب توسط سازنده مشخص می گردد ) نگهداری کنید
1/S5=         محتویات را در زیر آب نگهداری کنید
2/S5=         محتویات را در زیر نفت خام نگهداری کنید
3/S5=         محتویات را در زیر روغن پارافین نگهداری کنید
S6=            ماده را زیر ( گاز خنثی که توسط سازنده مشخص می شود ) نگهداری کنید
1/S6=         زیر نیتروژن نگهداری کنید
2/S6=         زیر آرگون نگهداری کنید
S7=           ظروف را کاملا در بسته نگهداری کنید
S8=           ظروف را در جای خشک نگهداری کنید
S9=           ظروف را در محلی دارای تهویه عمومی مناسب نگهداری کنید
S12=         ظروف را بصورت آب بندی شده نگهداری کنید
S13=         دور از مواد غذایی ، نوشیدنی ها و غذای حیوانات نگهداری کنید
S14=         دور از ( مواد ناسازگاری که سازنده مشخص می کند ) نگهداری کنید
1/S14=      دور از مواد احیاکننده ، مواد اسیدی و قلیاها ترکیبات فلزات سنگین نگهداری کنید
2/S14=     دور از مواد اکسید کننده ، مواد اسیدی و ترکیبات فلزات سنگین نگهداری کنید
3/S14=     دور از آهن نگهداری کنید
4/14 S=    دور از آب و قلیا ها نگهداری کنید
5/14 S=    دور از اسیدها نگهداری کنید
6/14 S=    دور از قلیا ها نگهداری کنید

7/14 S=    دور از فلزات نگهداری کنید
8/14 S=    دور از مواد اکسید کننده و مواد اسیدی نگهداری کنید
9/14 S=    دور از مواد آلی قابل اشتعال نگهداری کنید
10/14 S=  دور از اسیدها ، مواد احیاء کننده و مواد قابل اشتعال نگهداری کنید
11/14 S=  دور از مواد قابل اشتعال نگهداری کنید
15 S=      دور از حرارت نگهداری کنید
16 S=      دور از منابع اشتعال نگهداری کنید – سیگارکشیدن ممنوع
S17=       دور از مواد قابل اشتعال ( جامد ) نگهداری کنید
18 S=      ظروف را با دقت حمل و باز نمائید
20 S=      در هنگام کار از خوردن و آشامیدن بپرهیزید
21 S=      در هنگام کار از استعمال دخانیات بپرهیزید
22 S=     بخارات ماده را استنشاق نکنید
23 S=     گازها ،بخار ، فیوم ، اسپری ماده را استنشاق نکنید
1/23 S=  گاز ماده را استنشاق نکنید
2/23 S=  بخار ماده را استنشاق نکنید
3/23 S=  اسپری ماده را استنشاق نکنید
4/23 S=  فیومهای ماده را استنشاق نکنید
5/23 S=  بخار و اسپری ماده را استنشاق نکنید
24 S=     از تماس ماده با پوست خودداری کنید
25 S=     از تماس ماده با چشمها خودداری کنید
26 S=     در صورت تماس ماده با چشمها ، چشمها را با آب فراوان بشوئید و سپس به پزشک مراجعه کنید
27 S=    فورا همه لباسهای آلوده را از تن در آورید
28 S=    بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با …… فراوان بشوئید ( توسط سازنده مشخص می شود )
1/28 S= بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب فراوان بشوئید
2/28 S= بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب فراوان و صابون بشوئید
S 28/3=بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب فراوان و صابون بشوئید و در صورت امکان با پلی
اتیلر پوست را بشوئید .

S 28/4=بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلی اتیلن گلیکول 300 و اتانول ( 1:2 ( همراه آب
بشوئید

5/28 S=بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلی اتیلن گلیکول 400 بشوئید
6/28 S=بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلی اتیلن گلیکول 400 بشوئید و سپس پوست را با
آب فراوان بشوئید
7/S28=بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب و صابون اسیدی بشوئید
29 S=  از ریختن مواد به داخل فاضلاب خودداری کنید
30 S= هرگز آب را به این ماده اضافه نکنید
33 S= احتیاطهای لازم را در برابر الکتریسیته ساکن رعایت کنید
35 S= این ماده و ظروف آن باید با یک روش ایمن دفع شوند
36 S= از لباسهای مناسب حفاظتی استفاده کنید
37 S= از دستکش ایمنی مناسب استفاده کنید
38 S= در هنگام نبود تهویه کافی از تجهیرات تنفسی مناسب استفاده کنید
39 S= از عینک ایمنی یا نقاب حفاظ صورت استفاده کنید
S 40= برای تمیز کردن کف محل و تمام اشیاء آلوده به این ماده از …………… استفاده کنید ( توسط
سازنده مشخص می شود )

1/40 S=برای تمیز کردن کف محل و تمام اشیاء آلوده این ماده از آب فراوان استفاده کنید
41 S=   در هنگام حریق یا انفجار از استنشاق فیومهای ماده خودداری کنید
42 S=   در هنگام ایجاد فیوم یا اسپری ماده از تجهیزات تنفسی مناسب استفاده کنید
43 S=   در هنگام حریق از ……… ( نوع اطفاء کننده حریق توسط سازنده مشخص می شود ) استفاده کنید
1/43 S=در هنگام حریق از آب استفاده کنید
2/43 S=در هنگام حریق از آب یا پودر اطفاء حریق استفاده کنید
3/43 S=در هنگام حریق از پودر اطفاء حریق استفاده کنید – از آب هرگز استفاده نکنید
4/43 S=در هنگام حریق از دی اکسید کربن استفاده کنید – از آب هرگز استفاده نکنید
6/43 S=در هنگام حریق از ماسه استفاده کنید – از آب هرگز استفاده نکنید
7/43 S=در هنگام حریق ازپودر فلزی استفاده کنید –هرگز از آب استفاده نکنید
S 43/8=در هنگام حریق از ماسه – دی اکسید کربن یا پودر اطفاء حریق استفاده کنید –هرگز از آب استفاده
نکنید

45 S=   در صورت حادثه و یا احساس نا خوش فورا به پزشک مراجعه کنید
46 S=   در صورت خوردن ماده فورا به پزشک مراجعه کنید و بر چسب ماده یا ظرف ماده را نشان وی دهید
47 S=   در دمای کمتر از ………… نگهداری کنید ( توسط سازنده مشخص می شود )
1/47 S=در دمای کمتر از 25 درجه سانتیگراد نگهداری کنید
48 S=   ماده را بوسیله ………… مرطوب نمایید ( ماده مناسب توسط سازنده مشخص می شود )
1/48 S=ماده را بوسیله آب مرطوب نمائید
49 S=   ماده را تنها در ظروف اصلی آن نگهداری کنید
50 S=   ماده را با مواد دیگر مخلوط ……… نکنید ( توسط سازنده مشخص می شود )
1/50 S=ماده را با اسیدها مخلوط نکنید
2/50 S=ماده را با قلیاها مخلوط نکنید
3/50 S=ماده را با اسیدهای قوی ، بازها ی قوی فلزات غیر آهنی یا نمک آنها مخلوط نکنید .
51 S=   فقط در محلی دارای تهویه عمومی مناسب با ماده کار کنید
S52=   جهت مصرف داخلی بر روی سطوح وسیع توصیه نمی شود .
53 S=   از تماس با ماده بپرهیزید – دستورالعمل های تخصصی را قبل از استفاده تدارک ببینید – برای استفاده
کنندگان حرفه ای محدود می باشد
56 S=   ماده و ظروف آن را در محلهای مخصوص جمع آوری مواد و زباله های خطرناک یا ویژه دفع کنید
57 S=   از ظروف مناسب جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست استفاده کنید
S59=   برای اطلاعات لازم در مورد بازیافت و استفاده دوباره از ماده به شرکت سازنده یا پخش کننده ماده
مراجعه کنید

60 S=   این ماده و ظروف آن باید بعنوان زباله های خطرناک دفع شوند
S 61=   از رها سازی ماده در محیط زیست خودداری کنید . به دستورالعمل های ویژه یا برگه اطلاعات ایمنی
ماده مراجعه کنید
S62=   در صورت خوردن بیمار را وادار به استفراغ نکنید . فورا به پزشک مراجعه کرده و ظرف یا بر چسب
ماده را به وی نشان دهید
S63=   در صورت استنشاق ماده ، بیمار را به هوای تازه منتقل کرده از او بخواهید استراحت کند
S64=  در صورت خوردن ماده ، دهان را با آب بشوئید (تنها در صورت هوشیار بودن بیمار )

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)