1- استون

2-تلوئن

3- متیل اتیل کتون

4- ایزو پروپیل الکل

5- هگزان

6 -تری اتانول آمین

7- دی اتیل اتر

8- متانل

9-اتانل

10 -آمونیاک

11- زایلن

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)