تعریف مواد شیمیایی

مواد شیمیایی در علم به عنوان ماده‌ای تعریف می‌شود که قادر به اشغال فضا و جرم می‌باشد و دارای خصوصیات و ترکیبات معین و ثابتی است. مواد شیمیایی از ترکیباتی مانند عناصر شیمیایی، یون‌ها و آلیاژها تشکیل می‌شود که این مواد توانایی ترکیب با یکدیگر را دارند و ترکیب هر یک از آن‌ها با یکدیگر ماده خاصی تولید می‌کند. مواد شیمیایی به عنوان یکی از عناصر مهم در انواع فعالیت‌های انسان بخصوص فعالیت‌های صنعتی است بطوری که بیشتر محصولاتی که امروزه در صنایع و کارخانجات مختلف تولید می‌شود بر پایه مواد اولیه شیمیایی است.

انواع مواد شیمیایی

مواد شیمیایی اصولأ به دو دسته تقسیم می‌شود. مواد آلی و مواد معدنی که هر یک بطور مستقل در فرایند تولید بسیاری از محصولات کاربرد دارد.

مواد شیمیایی آلی به ماده‌ای گفته می‌شود که از بدن موجودات زنده بدست می‌آید اما امروزه به لطف پیشرفت تکنولوژی این مواد بصورت سنتتیک در آزمایشگاه‌ها تولید می‌شود.

مواد شیمیایی معدنی شامل عناصری می‌شود که در لیست تناوبی مواد آلی قرار ندارند و بطور کلی سایر مواد را شامل می‌شود.

مواد شیمیایی پرکاربرد

لیست مواد شیمیایی پر کاربرد

مواد شیمیایی به دلیل تنوع بالا و تعداد فراوانی که دارند گاهأ باعث سردرگمی در انتخاب و خرید مشتریان می‌شود ما در این مقاله به توضیح برخی از پر کاربردترین مواد شیمیایی در صنعت پرداخته‌ایم .

برای مثال تعدادی از مواد شیمیایی پر کاربرد در زیر مشاهده می‌نمایید:

اسید استیک

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
A6283  64-19-7 CH3CO2H Acetic acid

اسید آسکوربیک

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
A5960  ۵۰-۸۱-۷ C6H8O6 L-Ascorbic acid

اسید سولفوریک

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۳۳۹۷۴۱  ۷۶۶۴-۹۳-۹ H2SO4 Sulfuric acid

اسید نیتریک

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۴۳۸۰۷۳  ۷۶۹۷-۳۷-۲ HNO3 Nitric acid

اسید هیدروکلریدریک

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
H1758  ۷۶۴۷-۰۱-۰  HCl Hydrochloric acid

اسید فسفریک

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
P5811  7664-38-2 H3PO4 Phosphoric acid

اسید گلوتامیک

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
G1251  ۵۶-۸۶-۰ C5H9NO4 L-Glutamic acid

اسید فرمیک

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
F0507  ۶۴-۱۸-۶  HCOOH Formic acid

اسید سیتریک

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۲۵۱۲۷۵  ۷۷-۹۲-۹ C₆H₈O₇ Citric acid

اسید لاکتیک

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
L1750  ۷۹-۳۳-۴ C3H6O3 Lactic acid

پتاسیم کلرید

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
P9333  ۷۴۴۷-۴۰-۷  KCl Potassium chloride

پتاسیم یدید

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۶۰۳۹۹  ۷۶۸۱-۱۱-۰ KI Potassium iodide

سدیم کربنات

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
S7795  ۴۹۷-۱۹-۸ Na2CO3 Sodium carbonate

سدیم کلرید

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
S7653 ۷۶۴۷-۱۴-۵ NaCl Sodium chloride

سدیم هیدروکسید

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
S8045  ۱۳۱۰-۷۳-۲  NaOH Sodium hydroxide

سدیم پرسولفات

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۲۱۶۲۳۲  ۷۷۷۵-۲۷-۱ Na2S2O8 Sodium persulfate

سولفات آمونیوم

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
A4418  ۷۷۸۳-۲۰-۲ NH4)2SO4 ) Ammonium sulfate

منیزیم سولفات

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
M7506  ۷۴۸۷-۸۸-۹ MgSO4 Magnesium sulfate

نیترات آمونیوم

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۲۲۱۲۴۴ ۶۴۸۴-۵۲-۲ NH4NO3 Ammonium nitrate

نیترات سدیم

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
S5506  ۷۶۳۱-۹۹-۴ NaNO3 Sodium nitrate

کلرید منیزیم

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
M8266  ۷۷۸۶-۳۰-۳ MgCl2 Magnesium chloride

پتاسیم هیدروکسید

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
P5958  ۱۳۱۰-۵۸-۳  KOH Potassium hydroxide

سدیم کلرات

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۴۰۳۰۱۶  ۷۷۷۵-۰۹-۹ NaClO3 Sodium chlorate

استون

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۶۵۰۵۰۱  ۶۷-۶۴-۱ C3H6O Acetone

کلروفرم

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
C2432  ۶۷-۶۶-۳ CHCl3 Chloroform

بنزن

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۲۷۰۷۰۹  ۷۱-۴۳-۲ C6H6 Benzene

متانول

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۳۴۸۶۰  ۶۷-۵۶-۱ CH3OH Methanol

اتانول

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۳۲۲۰۵ ۶۴-۱۷-۵ C2H5OH Ethanol

فرمالدهید

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
F8775  ۵۰-۰۰-۰ CH2O Formaldehyde

هیدروژن پراکسید (آب اکسیژنه)

Cat Number Cas Number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۲۱۶۷۶۳ ۷۷۲۲-۸۴-۱ H2O2 Hydrogen peroxide
ارسال نظر